CÁC LOẠI TẾ BÀO GỐC
Tế bào gốc được phân loại theo nhiều cách khác nhau, nhưng phổ biến là theo nguồn gốc và tiềm năng biệt hoá:

Theo nguồn gốc và chức năng
Có 4 nhóm tế bào gốc chính: Tế bào gốc phôi, Tế bào gốc trưởng thành, Tế bào gốc vạn tiềm năng cảm ứng, Tế bào gốc ung thư.

Tế bào gốc phôi (embryonic stem cell): Là những tế bào phôi giai đoạn sớm, từ phôi dâu đến phôi nang tiền làm tổ